• Information
 • Type FFA
 • Lobby Average 1525
 • Report URL LINK
 • 2017-04-26 15:38:47
 • Players 22
 • Total kill 11
 • Dinosaurs kill 0
 • Wild Dinosaurs kill 7
 • Suicide 3
 • Best player by kill
 • Effy 4

Winner tribe: Effy

Player Name Kills Level
Effy 4 0 55 -

Data

Name Tribe Die
Joe Tribe of Joe 0
DUDE Tribe of DUDE 0
jjyleqjjyleq jjyleqjjyleq 0
Василий ВКВПВ 0
Jane Tribe of Jane 0
JJIIMMMMYY Tribe of JJIIMMMMYY 0
MAMA.B.D.B Tribe of MAMA.B.D.B 0
Anne Tribe of Anne 0
macher Tribe of macher 0
JEFF T-Rex Hunter 0
Bob Tribe of Bob 0
Bob Kmen HRÁČ 0
Wolf Tribe of Wolf 0
dragon Tribe of dragon 0
craftwiwi FR Tribu de craftwiwi 0
Kaizhor Tribu de Kaizhor 0
solo solo 0
Patrick Tribe of Patrick 0
the limoader the limonader team 0
Nob0 sorry guy1 0
Remblokje KISHKO 0

Achievements earned